SEARCH

交通部航港局109.07.22.航中字第1093211835B號公告(劃定「金門縣料羅港區商港管制區」)


主旨:公告本局劃定「金門縣料羅港區商港管制區」,自即日起生效。
依據:商港法第3條第1項第7款。
公告事項:本局劃定金門縣料羅港區商港管制區,管制區範圍圖如附件。

附件:
附件-金門縣料羅港區商港管制區範圍圖.pdf


發佈日期:2020/08/05 11:04:21       更新日期:2020/08/05 11:04:21回前頁